Примірний договір №2

 

до Правил роздрібного

ринку електричної енергії

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

_____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарської діяльності)

 

який діє на підставі ліцензії ___________________________________________________ _______________________________ від ___________ №_________________

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі - Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (далі – Споживач) постачальником універсальних послуг (далі – Постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до цього Договору, згідно із заявою-приєднання яка є додатком 1 до цього Договору.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються Сторона, а  разом - Сторони.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Постачальник купує електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами на підставі укладеного між ним та побутовим Споживачем договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством відповідно до додатку 2 до цього Договору.

2.2. Обов'язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

Побутовий споживач використовує електричну енергію виключно на власні побутові потреби, у тому числі для освітлення, живлення електроприладів тощо, що не включає професійну та/або господарську діяльність.

Малі непобутові споживачі можуть використовувати електричну енергію для професійної, господарської, підприємницької  та іншої діяльності.

 

 

 

3. Умови постачання

 

3.1. Умови надання універсальних послуг Споживачу повинні передбачати наступне:

ціни на електроенергію для Споживача повинні бути економічно обґрунтованими, прозорими, недискримінаційними і формуватися Постачальником відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором;

споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких штрафних санкцій на користь такого Постачальника у разі дострокового розірвання цього Договору.

3.2. Споживач має право змінювати Постачальника відповідно до процедури, викладеної в ПРРЕЕ та положень цього Договору.

3.3. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої оплати за спожиту електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції, яка є додатком 3 до цього Договору.

3.4. Датою початку постачання електричної енергії Споживачу є дата зазначена в заяві-приєднанні.

 

4. Якість постачання електричної енергії

 

4.1. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечить задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

4.2. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості послуг Постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості послуг у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

 

5. Ціна, порядок обліку і оплати електричної енергії

 

5.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору.

5.2. Спосіб визначення ціни за електричну енергію зазначається в комерційній пропозиції Постачальника.

Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни на електричну енергію.

5.3. Ціна на електричну енергію визначається Постачальником у разі дотримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Договору та у відповідності до методики (порядку) розрахунку ціни на електричну енергію, затвердженої Регулятором.

5.4. Збільшення ціни на електричну енергію може бути здійснено лише у разі дотримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Договору.

5.5. Ціна  на електричну енергію встановлюється з дотриманням вимог, передбачених  Законом України «Про ринок електричної енергії» і ПРРЕЕ.

Сторони домовилися про те, що ціна на електричну енергію, встановлена Регулятором, повинна бути обов'язкова для Сторін з дати її введення в дію.

5.6. Інформація про діючу ціну на електричну енергію Постачальника має бути розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 днів до дати її застосування із зазначенням порядку її формування.

5.7. Ціна (тариф) на електричну енергію має зазначатися Постачальником у рахунках на оплату спожитої електричної енергії за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.

У випадках застосування до Споживача диференційованих цін (тарифів) на електричну енергію суми, вказані в рахунках, відображають середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін (тарифів).

5.8. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

5.9. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника (далі – спецрахунок).

При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Постачальника, та в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок Постачальника.

Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок Постачальника надійшла вся сума коштів. Спецрахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.

5.10. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку,  але не менше  5  робочих днів від дати отримання Споживачем цього рахунка, або протягом 5  робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої Споживачем.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо комерційної якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

5.11. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором в строки, передбачені комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ (з урахуванням особливостей, встановлених для вразливих споживачів).

У разі порушення Споживачем строків оплати Постачальник має право вимагати сплату пені.

Пеня нараховується за кожен прострочений день оплати за цим Договором.

Споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню у розмірі, що зазначається у комерційній пропозиції.

5.12. У разі виникнення у Споживача заборгованості за постачання електричної енергії за цим Договором Споживач повинен звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність Споживача. Графік погашення заборгованості оформляється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному цим Договором.

5.13. Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника, із зазначенням обраного способу оплати в комерційній пропозиції.

При виставленні рахунку за спожиту електричну енергію Споживачу Постачальник зобов’язаний окремо вказувати оплату за послугу з розподілу електричної енергії та оплату вартості електричної енергії.

5.14. Споживач має право обрати на розрахунковий період іншого Постачальника в установленому ПРРЕЕ порядку, за умов, що в нього є укладений договір на розподіл електричної енергії з оператором системи та відсутнє припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання електричної енергії перед діючим Постачальником.

5.15. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії на певну дату чи протягом відповідного періоду визначається відповідно до вказаної комерційної пропозиції, обраної Споживачем.

5.16. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії Споживач повинен здійснити оплату в рамках цього Договору на підставі встановленого Порядку, згідно з яким визначається належність побутового споживача до категорії вразливих споживачів.

Інформація про наявність пільг станом на дату укладення цього Договору повинна бути зазначена в заяві-приєднанні. Інформація про можливість надання пільг за цим  Договором зазначається в комерційній пропозиції. Якщо в майбутньому споживач або члени його сім'ї отримують право на пільги з оплати електричної енергії, споживач повинен негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.

Комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити наступну інформацію:

1) ціни (тарифи) на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни (тарифи), або інший вид тарифу згідно з тарифною політикою Постачальника;

2) спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати;

4) визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи;

5) розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф;

6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг;

7) термін дії договору та умови пролонгації;

8) можливість надання пільг, субсидій.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника, внесення змін до неї можливе лише за згодою Сторін або у порядку встановленому чинним законодавством.

 

6. Права та обов'язки Споживача

 

6.1. Споживач має право:

1) отримувати електричну енергію на умовах, визначених у цьому Договорі;

2) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня комерційної якості послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції.

3) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну, порядок оплати за спожиту електричну енергію, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

4) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;

5) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору;

6) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, укладеної Постачальником належним чином у передбачений законодавством спосіб;

7) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати організації та проведення звіряння (за необхідності із залученням постачальника послуг комерційного обліку та/або оператора системи) розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

8) на проведення звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акта;

9) вільно обирати іншого електропостачальника або достроково розірвати цей Договір відповідно до процедури, встановленої цим Договором;

10) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та цим Договором;

11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

12) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

6.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії відповідно до умов цього Договору та пов’язаних з постачанням електричної енергії послуг згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на правомірне споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі балансової належності об'єкта Споживача;

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;

4) протягом 5 робочих днів до дати постачання електричної енергії новим електропостачальником, але не пізніше дати, зазначеної у цьому Договорі, розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію;

5) надавати забезпечення виконання зобов’язань з оплати послуг з постачання електричної енергії, у разі неможливості погашення заборгованості за поставлену електричну енергію та/або перебування в процесі ліквідації чи банкрутства відповідно до положень Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ;

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним  законодавством та/або цим Договором;

8) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

 

7. Права і обов'язки Постачальника

 

7.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача оплату за поставлену електричну енергію та інші послуги згідно з умовами цього Договору;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором, та чинним законодавством;

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично спожитих обсягів електричної енергії з підписанням відповідного акта;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

7) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

7.2. Постачальник зобов'язується:

1) забезпечувати комерційну якість послуг з постачання електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;

2) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором;

3) надавати пояснення щодо виставлених рахунків і, у випадку незгоди Споживача з порядком розрахунків або розрахованою сумою, організувати та провести звіряння (за необхідності із залученням постачальника послуг комерційного обліку та/або оператора системи) розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

4) забезпечити наявність різних комерційних пропозицій з постачання електричної енергії для Споживача;

5) надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;

6) публікувати на офіційному веб-сайті (і в передбачених чинним законодавством випадках – в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на електричну енергію за 20 днів до дати введення її у дію;

7) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи;

8) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, що передбачений цим Договором;

9) проводити оплату послуги з розподілу (передачі) електричної енергії оператору системи;

10) розглядати в установленому чинним законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

11) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;

12) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;

13) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

14) забезпечувати для оператора системи фінансові гарантії у визначеному чинним законодавством порядку, у разі оплати послуги з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника;

15) протягом 3 днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання електричної енергії Споживачу, поінформувати Споживача про його право:

вибрати іншого електропостачальника та про наслідки  нездійснення цього;

перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (постачальник "останньої надії"), та який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії";

на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з  неспроможністю Постачальника виконувати в подальшому свої зобов’язання за цим Договором;

16) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

7.3. Постачальник має інші права та виконує інші обов’язки, передбачені ПРРЕЕ та ліцензійними умови.

 

8. Порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії

 

8.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи з вимогою про відключення об’єкта Споживача від електроживлення у випадку порушення Споживачем строків оплати за спожиту електричну енергію за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості.

8.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від обов'язку сплатити заборгованість Постачальнику за спожиту електричну енергію за цим Договором.

8.3. Відновлення постачання електричної енергії Споживачу може бути здійснено за умови повного розрахунку Споживачем за спожиту електричну енергію за цим Договором або складення Сторонами графіку погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат Постачальника на заходи з припинення та відновлення постачання електричної енергії.

8.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної енергії на об'єкт Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до оператора системи та поінформувати Постачальника.

 

9. Відповідальність Сторін

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

9.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі:

1) порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі;

2) відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об'єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника.

9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання безпідставного  доручення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ.

9.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, що сталося з вини відповідального оператора системи.

9.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ.

 

10. Порядок зміни електропостачальника

 

10.1. Споживач має право в будь-який час змінити електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником принаймні за 21 календарний день до такої зміни, вказавши дату або період такої зміни (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).

10.2. Зміна електропостачальника здійснюється згідно з порядком, встановленим ПРРЕЕ.

 

 

11. Порядок розв'язання спорів

 

11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути із виконання умов цього Договору, у разі якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, можуть бути вирішенні шляхом звернення Споживача до Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії, що створюється Постачальником згідно з Положенням про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 року за № 308/16324 (із змінами) (далі - Положення про ІКЦ).

Під час вирішення спорів Сторони мають керуватися порядком врегулювання спорів, встановленим цими ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди шляхом проведення переговорів або у разі незгоди Споживача із рішенням ІКЦ, або неотримання ним, у встановлені ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ строки, відповіді, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу, та/або до енергетичного омбудсмена, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики та Антимонопольного комітету України.

Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення Споживача до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права щодо вирішення спору в судовому порядку.

 

12. Форс-мажор

 

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

12.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

12.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом 14 днів з дати їх виникнення надати підтверджуючі документи щодо їх настання відповідно до чинного  законодавства.

12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від оплати Постачальнику послуг, які були надані до їх виникнення.

 

13. Строк дії Договору та інші умови

 

13.1. Цей Договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набуває чинності з дати  подання  Споживачем заяви-приєднання. Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заяві-приєднанні.

13.2. У разі внесення Постачальником, в установленому чинним законодавством порядку змін до змісту типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.

Постачальник зобов’язаний поінформувати Споживача про такі зміни не пізніше ніж за 20 днів до дати введення в дію цих змін.

13.3. Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов Договору Споживача не пізніше ніж за 20 днів до дати їх застосування з урахуванням інформації про право Споживача розірвати цей Договір. Постачальник зобов’язаний повідомити Споживача у порядку, встановленому законом, про будь-яке збільшення ціни і про право припинити дію цього Договору, якщо Споживач не приймає нові умови.

13.4. За умови відсутності заборгованості та виконання своїх зобов'язань перед Постачальником Споживач має право розірвати цей Договір з урахуванням вимог положень цього Договору без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Постачальнику.

13.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у наступних випадках:

1) Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з цим Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження Споживачу про можливе розірвання цього Договору;

2) Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого порушення протягом 5 робочих днів від дати отримання попередження від Постачальника.

13.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:

закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;

банкрутства або ліквідації Постачальника;

у разі зміни власника об’єкта Споживача;

у разі зміни Постачальника електричної енергії.

13.7. У разі якщо об'єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в цьому Договорі.

13.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у разі, якщо повідомлення здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром або особисто під підпис за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку у якому обслуговується одержувач.

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні.

 

 

Постачальник універсальних послуг:                   Споживач:

_____________________________                         _______________________________

тел.: ____________________                                  тел.: _____________________

______________________________                       _______________________________

(підпис, П. І. Б.)                                                                                (підпис, П. І. Б.)

            ____________ 20_ року                                           ____________ 20_ року

 

Додаток 1

до договору про постачання

електричної енергії

постачальником

універсальних послуг

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

 

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ), та ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від ____________ (далі – Договір), на сайті постачальника універсальних послуг (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: http: www._____________* або в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності ___________________________________*, приєднуюсь до умов Договору на умовах комерційної пропозиції Постачальника № _________ з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

 

Персоніфіковані дані Споживача:

1

Прізвище, ім’я, по батькові

 

2

Паспортні дані, ідентифікаційний код (за наявності), код ЄДР (обрати необхідне)

 

3

Вид об'єкта

 

4

Адреса об’єкта, ЕІС-код точки комерційного обліку

 

5

Найменування оператора системи, з яким Споживач уклав договір розподілу (передачі) електричної енергії

 

6

ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, присвоєний відповідним оператором системи

 

7

Інформація про наявність пільг/субсидії* (є/немає)

 

 

Початок постачання електричної енергії – «_____»_______________20____р.

 

*Примітка:

Заповнюється Постачальником, якщо заява-приєднання надається для заповнення Постачальником.

Заповнюється Споживачем, якщо заяву-приєднання заповнюється Споживачем самостійно.

За кожним об’єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до заяви-приєднання.

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до цього Договору в повному обсязі.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому ПРРЕЕ порядку Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинного законодавства України.

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

 

Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

__________________                       ___________________                     ________________

(дата)                                                   (особистий підпис)           (П.І.Б. Споживача)

 

*Примітка:

2. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії, заява-приєднання має містити нижченаведену інформацію:

 

Порядковий номер

Прізвище, ім'я та по батькові пільговика

Розмір субсидії/ пільги

Підтверджуючий документ

 

 

 

 

 

вибору способу визначення ціни за постачання електричної енергії на умовах, зазначених у комерційній пропозиції обраній Споживачем;

 

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.

 

Реквізити Споживача:

_________________________________

 

До заяви-приєднання додаються:____________________________________

__________________________________________________________________

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

_________________________         _______________     _________________

(дата подання заяви-приєднання)              (особистий підпис)           (П.І.Б. Споживача)

 

Додаток 2

до Договору про постачання

електричної енергії

постачальником

універсальних послуг

 

ДОГОВІР

про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством

 

_______________________ № _____________                ______________________

(місце укладення)                                                                                                           (дата)

_____________________________________________________________________________,

(найменування постачальника універсальних послуг)

в особі _______________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі ______________________________________________________________

(назва установчого документа)

______________________________________________________________________________

(далі – постачальник універсальних послуг), з однієї сторони, та _____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

що проживає (зареєстрований) за адресою _________________________________________

______________________________________________________________________________

(адреса, контактний телефон)

 

(далі - Споживач), з іншої сторони (далі - сторони), уклали договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства Споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства _____________________________

______________________________ (далі - приватне домогосподарство).

 

Під час виконання умов цього договору сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу комерційного обліку, Кодексу розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, та Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ від 27 лютого 2014 року № 170.

 

1. Предмет договору

 

За цим Договором, Споживач бере на себе зобов'язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (необхідне підкреслити) об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: з енергії сонячного випромінювання ___________ кВт·год; з енергії вітру __________ кВт·год (у разі відсутності певної генеруючої установки у певному полі проставляється нульове значення), а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов'язання купувати у Споживача електричну енергію за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, в строки, передбачені цим Договором.

 

 

 

2. Права та обов'язки сторін

 

2. 1. Постачальник універсальних послуг має право:

тимчасово припиняти купівлю виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства електричної енергії у разі виявлення постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором системи пошкодження засобу вимірювальної техніки або його неправильної роботи, пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини Споживача;

купувати у Споживача за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством;

надавати інформацію про послуги, пов'язані з купівлею електричної енергії;

сплачувати Споживачу неустойку (пеню) у разі прострочення платежів за отриману електричну енергію;

розглядати звернення та претензії Споживача щодо надання послуг, пов'язаних з купівлею електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у строки, передбачені чинним законодавством.

2.2. Постачальник універсальних послуг зобов'язаний:

здійснювати отримання та обробку даних вузла обліку Споживача, отриманих від постачальника послуг комерційного обліку та/або оператора системи;

надавати Споживачу оформлені платіжні документи.

2.3. Споживач має право на:

отримання плати за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, за "зеленим" тарифом, відпущеної постачальнику універсальних послуг в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством;

відшкодування згідно із чинним законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

оплату неустойки (пені) у разі прострочення платежів за отриману постачальником універсальних послуг електричну енергію відповідно до умов та порядку оплати, визначених цим Договором;

здійснення контролю за правильністю оформлення постачальником універсальних послуг платіжних документів.

2.4. Споживач зобов'язаний:

продавати електричну енергію, вироблену генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства понад власне споживання протягом розрахункового періоду, постачальнику універсальних послуг за "зеленим" тарифом;

дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору;

забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок приватного домогосподарства, у тому числі генеруючих установок;

забезпечувати збереження засобів вимірювальної техніки і пломб на них у разі розміщення вузла обліку на території приватного домогосподарства.

 

3. Вимірювання та облік електричної енергії

 

3.1. Для розрахунків за вироблену (понад власне споживання приватним домогосподарством) електричну енергію використовується засіб (засоби) вимірювальної техніки, характеристики якого (яких) дозволяють одночасно обліковувати обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії або сальдо перетоків електричної енергії за календарний місяць. Вузол обліку має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує дистанційне зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи).

3.2. Відомості про засіб (засоби) вимірювальної техніки електричної енергії, що використовується в розрахунках за цим Договором, зазначаються у додатку до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від ____________ № _____________.

 

4. Умови та порядок оплати

 

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Оплата за продану електричну енергію, вироблену в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, здійснюється постачальником універсальних послуг до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.2. Постачальником універсальних послуг повинен перераховувати кошти для оплати проданої Споживачем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючою установкою приватного домогосподарства, на поточний рахунок Споживача відповідно до заяви-повідомлення.

4.3. На дату введення в експлуатацію генеруючої установки ____________________ "зелений" тариф за цим договором становить __________________ гривень.

4.4. У разі зміни "зеленого" тарифу розрахунки за придбаний постачальником універсальних послуг обсяг відпущеної приватним домогосподарством електричної енергії у мережу, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються відповідно до встановленого НКРЕКП "зеленого" тарифу. Зміни "зеленого" тарифу не потребують внесення відповідних змін до цього Договору.

4.5. "Зелений" тариф встановлений до 1 січня 2030 року.

Після 1 січня 2030 року постачальником універсальних послуг придбаває у Споживача електричну енергію за тарифом, встановленим відповідно до вимог чинного законодавства.

4.6. Постачальником універсальних послуг щомісяця на основі отриманих показів засобу вимірювальної техніки не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, подає Споживачу звіт про покази засобу вимірювальної техніки, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії.

Якщо засіб вимірювальної техніки тимчасово не працює в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії постачальника послуг комерційного обліку/та або оператора системи, контрольне знімання показів засобу обліку проводиться постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором системи щомісяця. Покази засобу вимірювальної техніки фіксуються в акті прийому-передачі товару (електричної енергії), який складається в двох примірниках та підписується Споживачем і постачальником універсальних послуг. За необхідності до акта додається роздруківка з пам'яті засобу вимірювальної техніки про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний розрахунковий період.

4.7. У разі виявлення постачальником послуг комерційного обліку/та або оператором системи пошкодження засобу вимірювальної техніки, його неправильної роботи чи пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини споживача, купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими електроустановками приватного домогосподарства, припиняється з першого дня розрахункового періоду, в якому було виявлено порушення, та поновлюється з дати відновлення комерційного обліку електричної енергії після усунення порушень.

4.8. Якщо порушення комерційного обліку електричної енергії в приватному домогосподарстві сталося не з вини Споживача, розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої електричної енергії, має здійснюватися відповідно до обсягів електричної енергії, виробленої у відповідному періоді попереднього року.

4.9. У разі відсутності даних за попередній рік розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої електричної енергії, має здійснюватися Споживачем відповідно до обсягів, які були зафіксовані в попередньому розрахунковому періоді.

4.10. У разі несплати обсягу придбаної електричної енергії до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, постачальник універсальних послуг зобов'язаний сплатити Споживачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

 

5. Відповідальність сторін

 

5.1. Постачальник універсальних послуг несе відповідальність за:

шкоду, заподіяну Споживачу або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до чинного законодавства;

прострочення оплати за придбану електричну енергію;

порушення прав Споживача.

5.2. Постачальник універсальних послуг не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що шкода виникла з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

5.3. Споживач несе відповідальність за:

шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до чинного законодавства;

порушення прав постачальника універсальних послуг, відмову в доступі до об'єкта Споживача відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством та ПРРЕЕ;

пошкодження засобів обліку.

5.4. Споживач не несе відповідальності за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг, якщо доведе, що шкода виникла з вини постачальника універсальних послуг або внаслідок дії обставин непереборної сили.

 

6. Строк договору

 

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом дії договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від ___________ № ___________, укладеного між _______________ та _______________________________.

 

7. Порядок вирішення спорів

 

Спори, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

 

8. Місцезнаходження сторін

 

Постачальник універсальних послуг:                   Споживач:

_____________________________                         _______________________________

_____________________________                         _______________________________

_____________________________                         _______________________________

тел.: ____________________                                  тел.: _____________________

______________________________                       _______________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)                                           (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

            ____________ 20_ року                                           ____________ 20_ року