Типовий договір постачання природнього газу споживачам, що не є побутовими

 

Договір № ___________

            постачання природного газу

 

м.__________                                                                                                                  _________________ р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Лубнигаз», EIC код – 56X930000000150A, (далі – Постачальник), в особі директора Лохвицької Оксани Григорівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

____________________________________________________________________________________________________________________, EIC код - _________________________________, (далі – Споживач) в особі ___________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________, з другої сторони, які разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір на постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче умовах.

            При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися  Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1382/27827 (далі - Правила постачання природного газу), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за   №1379/27824 (далі – Кодекс ГРМ), Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2493 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823 (далі – Кодекс ГТС)  та чинним законодавством України.

            Терміни, наведені в цьому Договорі вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ринок природного газу",  Правилами постачання природного газу, Кодексом ГРМ,  Кодексом ГТС.     

            

  1. 1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу, а Споживач зобов’язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором. Окрім оплати вартості газу Споживач зобов‘язаний оплатити Постачальнику вартість добових небалансів (Плата за добовий небаланс) відповідно до умов Договору.

1.2. За розрахункову одиницю поставленого газу приймається метр кубічний природного газу приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.  

1.3. Споживач може використовувати природний газ виключно на власні потреби.

1.4. Якість природного газу має відповідати вимогам визначеним в Кодексі газотранспортної системи (далі – «Кодекс ГТС») та нормативно-правових актах і відповідних стандартах, на які Кодекс ГТС містить посилання.

1.5. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу за цим Договором є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору  розподілу природного газу та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу. 

1.6. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача здійснюється на межі балансової належності об’єкта (ів) Споживача.

 

  1. 2.    ОБСЯГ ГАЗУ

2.1. Планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу у 2020 році за Договором становлять________________ тис. куб.м, у тому числі по місяцям:

 

Місяць постачання

Період постачання (з, по)

Об’єм за період тис. куб. м.

Добовий об’єм, тис. куб. м.

Січень

01.01.2021

31.01.2021

 

 

Лютий

01.02.2021

29.02.2021

 

 

Березень

01.03.2021

31.03.2021

 

 

Квітень

01.04.2021

30.04.2021

 

 

Травень

01.05.2021

31.05.2021

 

 

Червень

01.06.2021

30.06.2021

 

 

Липень

01.07.2021

31.07.2021

 

 

Серпень

01.08.2021

31.08.2021

 

 

Вересень

01.09.2021

30.09.2021

 

 

Жовтень

01.10.2021

31.10.2021

 

 

Листопад

01.11.2021

30.11.2021

 

 

Грудень

01.12.2021

31.12.2021

ВСЬОГО

 

 

 

2.2. Об’єми (обсяги) та Розрахункові періоди (періоди поставки природного газу), які є обов’язковими для Сторін за даним Договором встановлюються Сторонами у додаткових угодах до даного Договору.

2.3. На відповідний Розрахунковий період, Споживач замовляє у Постачальника весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, або його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.

2.4. Споживач, замовляючи у Постачальника обсяг природного газу на відповідний Розрахунковий період, підтверджує відсутність простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед іншим постачальником (за його наявності), що підтверджується письмовою довідкою іншого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

 

  1. 3.    УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

3.1. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи.

Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.

3.2. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГРМ та витрати з розподілу природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.

На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. Споживач несе всі витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС.

3.3. Сторони  не пізніше ніж за 7 днів до початку Газового місяця (М) укладають додаткову угоду до Договору щодо постачання природного газу у відповідному Розрахунковому періоді, в якій встановлюють обсяг природного газу, в тому числі щодобовий, та ціну постачання.

          3.3.1. Відповідно до укладеної додаткової угоди на відповідний Розрахунковий період, Постачальник:

- не пізніше ніж за 5 днів до початку Газового місяця (М) включає в Інформаційній платформі Споживача у власний Реєстр споживачів постачальника на відповідний Розрахунковий період.

- не пізніше ніж до 15:00 Газової доби (D-1) подає Оператору ГТС номінацію з обсягами газу, які будуть подані до газотранспортної системи для потреб Споживача протягом відповідної Газової доби (D) Газового місяця (М).

3.3.2. Споживач до подачі номінації Постачальником на відповідну Газову добу (D) має право змінити заявлені обсяги споживання в межах ± 5%, що були вказані в додатковій угоді на відповідний Розрахунковий період, шляхом направлення Постачальнику на електронну пошту: td_prom_oblik@tdold.lubnygaz.com.ua повідомлення про зміну планових обсягів споживання протягом відповідної Газової доби (D) (далі – Повідомлення). Повідомлення повинно містити наступну інформацію:

- дату Газової доби (D) щодо якої необхідно змінити обсяг;

- обсяг згідно укладеної додаткової угоди;

- обсяг на який необхідно збільшити/зменшити постачання газу протягом Газової доби (D).

Повідомлення надаються не пізніше 13:00 Газової доби (D-1).

3.3.3. Споживач протягом Газової доби (D) має право змінити заявлені обсяги споживання, що були в підтвердженій Оператором ГТС номінації в межах ± 5%, шляхом направлення Постачальнику на електронну пошту td_prom_oblik@tdold.lubnygaz.com.ua заявки на зміну обсягів споживання протягом відповідної Газової доби (D) (далі – Заявка). Заявка повинна містити наступну інформацію:

- дату Газової доби (D) щодо якої необхідно змінити обсяг;

- обсяг згідно підтвердженої номінації/реномінації на час подання зміни;

- обсяг на який необхідно збільшити/зменшити постачання газу протягом Газової доби (D).

Змінам не підлягають обсяги газу, які були спожиті на підставі підтвердженої Оператором ГТС номінації.

Заявки надаються з 09:00 до 17:00 Газової доби (D).

3.3.4. Постачальник розглядає Заявки Споживача кожну повну годину. Постачальник розглядає останню Заявку Споживача, одержану перед повною годиною.

3.3.5. Відповідно до отриманої Заявки, Постачальник не пізніше закінчення наступної повної години подає Оператору ГТС реномінацію зі зміненими обсягами газу, які будуть подані до газотранспортної системи та спожиті Споживачем протягом відповідної Газової доби (D).

          3.4. Якщо Споживачем в додатковій угоді не визначено щодобового об’єму споживання природного газу, щодобове постачання природного газу здійснюється виходячи із середньомісячної норми, яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів в розрахунковому місяці.

          

4. ЦІНА, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ

4.1. Ціна природного газу за Договором встановлюється Сторонами у додаткових угодах до даного Договору. Ціна природного газу, що встановлена відповідно до даного пункту застосовується до всього обсягу газу (з урахуванням обсягів негативних небалансів), що був спожитий Споживачем у відповідному Розрахунковому періоді.

4.2. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць – з 07.00 години першого дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно.

4.3. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ  та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу  ГРМ, з урахуванням негативних небалансів.

4.4. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.

4.5. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

 У випадку неповернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу, або ненадання письмової обґрунтованої відмови від його підписання до 10 числа місяця, наступного за звітним, такий акт вважається підписаним Споживачем, а обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

            Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу обсягів спожитого газу. До набрання законної сили судовим рішенням вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.

           4.6. Оплата газу здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника  в наступному порядку:

4.6.1.      100% місячної вартості запланованого обсягу газу сплачується до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання. Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.

4.6.2.      У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу.

4.6.3.      Остаточний розрахунок за фактично поставлений/спожитий обсяг газу (з урахуванням обсягів негативних небалансів) протягом розрахункового періоду здійснюється Споживачем у термін до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.7.            Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника.

4.8.            У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості газу, Сторони за взаємною згодою можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.

4.9.            У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.

4.10.        Сума, яка була сплачена Споживачем понад вартість фактично отриманого газу за місяцем поставки газу, зараховується Постачальником як авансовий платіж на наступний розрахунковий місяць.

4.11.        Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги про про це однієї із Сторін на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу Споживачем та актів приймання-передачі газу.

4.12.        Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, згідно з вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів.

4.13.        Загальна сума Договору складається із загальної вартості газу, фактично поставленого Споживачу за весь період дії Договору.

          4.14. Сторони домовились про наступний порядок обліку та оплати за добовий небаланс.

     4.14.1. У випадку якщо обсяг газу вказаний Споживачам на Газову добу (D) у відповідній додатковій угоді з урахуванням змін Повідомленнями та/або Заявками відповідно до умов Договору дорівнює обсягу фактично спожитого природного газу Споживачем за цю газову добу згідно даних Оператора ГТС то у Споживача відсутній добовий небаланс за цю газову добу.

     4.14.2. У випадку якщо обсяг газу вказаний Споживачам на Газову добу (D) у відповідній додатковій угоді з урахуванням змін Повідомленнями та/або Заявками відповідно до умов Договору не дорівнює обсягу фактично спожитого природного газу Споживачем за цю газову добу згідно даних Оператора ГТС то у Споживача є добовий небаланс за цю газову добу і до нього застосовується плата за добовий небаланс.

     4.14.3. Плата за добовий небаланс застосовується таким чином:

4.14.3.1.  Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є позитивним (обсяг спожитого газу менше ніж в підтвердженій номінації/реномінації з урахуванням змін відповідно до п. 3.7 Договору) то плата за позитивний небаланс розраховується за формулою:

ППН = Vп/н * (Цдог. – МЦПрод.), де

ППН – сума плати за добовий позитивний небаланс, грн. без ПДВ;

Vп/н – обсяг позитивного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;

Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідний Газовий місяць (М), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;

МЦПрод. – Маржинальна ціна продажу, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м.

При цьому, якщо (Цдог. – МЦПрод.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не застосовується.

На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

4.14.3.2.  Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є негативним (обсяг спожитого газу більше ніж в підтвердженій номінації/реномінації з урахуванням змін відповідно до п. 3.7 Договору) то плата за негативний небаланс розраховується за формулою:

ПНН = Vн/н * (МЦПрид. – Цдог.), де

ПНН – сума плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ;

Vн/н – обсяг негативного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;

Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;

МЦПрид. – Маржинальна ціна придбання, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м.

При цьому, якщо (МЦПрид. – Цдог.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не застосовується.

Окрім цього на суму плати за добовий негативний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

      4.14.4.  Якщо добовий небаланс Споживача перевищує 10% то:

- плата за позитивний небаланс розраховується за Маржинальною ціною продажу зменшеною на 10%;

- плата за негативний небаланс розраховується за Маржинальною ціною придбання збільшеною на 10%.

      4.14.5. Постачальник до 18 числа Газового місяця (M+1), на підставі остаточних алокацій Оператора ГТС, здійснює розрахунок остаточного обсягу добового небалансу Споживача за кожну Газову добу (D) звітного Газового місяця (M) та визначає остаточну плату за добовий небаланс за кожну Газову добу (D) і сумарно за звітний Газовий місяць (M).

       4.14.6. Постачальник до 18 числа Газового місяця (М+1) направляє Споживачеві на його електронну адресу _________________@___________________ рахунок на оплату за добові небаланси за звітний Газовий місяць (M). Споживач зобов’язаний оплатити рахунок до 19 числа Газового місяця (M+1).

       4.14.7. Розмір плати за добовий небаланс Споживача оформлюється одностороннім актом за підписом Постачальника.

       4.14.8. У випадку, якщо ціна природного газу за Договором на обсяги негативного небалансу Споживача буде нижче ціни придбання Постачальником природного газу у Оператора ГТС для покриття таких негативних небалансів Споживача, Споживач зобов’язується компенсувати Постачальнику суму зобов’язань по ПДВ, які виникли у Постачальника внаслідок різниці цін згідно з п.188.1 Податкового кодексу України. Сума компенсації повинна бути підтверджена податковою накладною Постачальника та оплачена Споживачем протягом 2 (двох) днів з дня отримання рахунку на електронну адресу: _________________@___________________.

  

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

5.1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;

2) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

3) за умови відсутності простроченої заборгованості за цим Договором перед Постачальником, перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

4) мати інші права, передбачені чинним законодавством  і цим Договором.

5) Оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

6)  У чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору.

7)  Безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу

5.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу  згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної/газотранспортної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;

3) самостійно контролювати власне газоспоживання та не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

4) не допускати перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді шляхом самостійного і завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання;

5) не пізніше наступного робочого дня після укладення договору постачання з новим постачальником письмово повідомити про це Постачальника та розрахуватися з ним за спожитий природний газ у строки, передбачені цим Договором;

6) безперешкодно допускати на свою територію, у приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень або відповідних довіреностей на вчинення вказаних дій для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором;

8) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

6.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

2) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

3) безперешкодного доступу до комерційних вузлів (приладів) обліку природного газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;

4) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

6) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

6.2. Постачальник зобов’язується:

1) забезпечувати постачання природного газу на умовах (в тому числі по якості) та в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього та за умови дотримання Оператором ГТС свої обов’язків щодо забезпечення якості природного газу в точках виходу;

2) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу;

3) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

4) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

5) відшкодовувати Споживачу збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником свої зобов’язань перед Споживачем, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором.

6) за умови дотримання Споживачем умов Договору, забезпечити своєчасну реєстрацію Споживача в у власному Реєстрі споживачів (на інформаційній платформі Оператор ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.

7) Надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит. Публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію.

 

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

7.1. За умови порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості та після встановленого цим Договором терміну, Постачальник має право звернутися до Оператора ГРМ з дорученням про припинення постачання природного газу Споживачу.

7.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

7.3. Відновлення газопостачання Споживачу може бути здійснено за умови повного розрахунку Споживача за спожитий природний газ за цим Договором або складання Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та відновлення газопостачання.

 

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

        8.1.  Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:

- Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником;

- Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу або розірвали цей Договір;

- відсутність у Споживача простроченої заборгованості за цим Договором.

        8.2. У разі зміни Постачальника за ініціативою Споживача до закінчення дії цього Договору в частині постачання газу, Споживач зобов'язується сплатити Постачальнику за цим Договором фінансову компенсацію у розмірі 5% від вартості недопоставленого планового обсягу газу, визначеного п. 2.1. Договору, за ціною, погодженою сторонами на місяць звернення Споживача з заявою про припинення/призупинення дії Договору.

        8.3. У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках перед Постачальником за цим Договором та підписати з ним додаткову угоду про розірвання договору постачання газу або його призупинення в частині постачання газу. В такому разі Сторони зобов'язуються здійснити зміну постачальника (підписати відповідну додаткову угоду про розірвання/призупинення цього Договору) в термін не більше трьох тижнів з дня отримання повідомлення Споживача про намір змінити постачальника.

        8.4. Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем місяця перед місяцем, з якого договір постачання газу з новим постачальником набере чинності в частині постачання газу.

        8.5. З метою забезпечення безперебійного постачання газу, Постачальник за цим Договором постачає газ Споживачу до останнього дня терміну дії (чи до дня призупинення) існуючого договору постачання газу, а договір постачання газу з новим Постачальником, набирає чинності з наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за цим Договором.

        8.6. Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим Постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений газ перед Постачальником за цим Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим Постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГРМ та /або ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання газу, щодо припинення постачання природного газу Споживачеві.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

        9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

       9.2. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється таким чином та в таких випадках:

       9.2.1.  якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків у розмірі не більше подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період;

9.2.2. якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулою:

В = (Vф - Vп) x Ц х K,

де:

Vф

-

об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником споживачу протягом розрахункового періоду за договором на постачання природного газу;

Vп

-

підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;

Ц

-

ціна природного газу за договором постачання природного газу;

K

-

коефіцієнт, який визначається постачальником та не може перевищувати 0,5.

При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) природного газу стало наслідком відмови в доступі до об’єкта споживача, у результаті чого постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу споживачу, або коли споживач не обмежив (припинив) споживання природного газу на письмову вимогу постачальника, коефіцієнт може бути збільшений у договорі постачання до 1.

        9.2.3. у разі відмови в доступі до об’єкта споживача, в результаті чого представник постачальника не здійснив звіряння фактичних об’ємів (обсягів) споживання природного газу, що завдало постачальнику шкоди, споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду.

       9.3.  Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу не більше ніж на ±5 % (плюс мінус п’ять відсотків).

       9.4. Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за непостачання природного газу, якщо таке непостачання є наслідком подачі номінацій на Споживача іншими постачальниками.

       9.5. У випадку виникнення негативного небалансу з вини Споживача, Споживач безумовно погоджується відшкодувати Постачальнику документально підтверджену суму, яка буде сплачена Постачальником Оператору ГТС для врегулювання негативного небалансу Споживача відповідно до Кодексу ГТС.

        9.6. У разі порушення Споживачем строків розрахунків за природний газ, встановлених цим Договором, Споживач сплачує на користь Постачальника (крім суми заборгованості) штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від суми прострочення та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Штраф та пеня сплачується Споживачем протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Споживачем письмової вимоги Постачальника. Сторони погодили строк позовної давності по стягненню пені 3 (три) роки.

        9.7. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального системного оператора. Відповідно до Кодексу ГТС/ГРМ відповідальним за якість природного газу у точках виходу є Оператор ГТС/ГРМ.

        9.8. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє від відшкодування збитків в повному обсязі.

        9.9. Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за непостачання природного газу, якщо таке непостачання є наслідком не включення Споживача до власного Реєстру споживачів  через дії/бездіяльність Споживача, іншого постачальника Споживача або Оператора ГТС.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

       

10.1.   Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору шляхом переговорів.  У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на вирішення суду.

Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

11. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

        11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

        11.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

       11.3. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

       11.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.

       11.5. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних підтвердних документів надати належним чином засвідчені копії таких документів іншій Стороні.

       11.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

 

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє в частині зобов’язань щодо приймання/передачі природного газу до "____"_________ _____року, а в частині грошових зобов’язань – до їх повного виконання.

12.2. Якщо не менше, ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін письмово не заявить про свій намір розірвати та/або припинити дію цього Договору, в такому разі Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік.

12.3. Всі додаткові угоди, доповнення, зміни та додатки до цього Договору, які викладені у письмовому вигляді, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін, є невід’ємною  частиною цього Договору.

12.4. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню Стороною без згоди іншої Сторони протягом всього строку дії Договору.

12.5. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах у відповідності до ст. 136  п. 136.1  Податкового Кодексу України.

12.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

12.7. Жодна зі Сторін не має права передавати, переуступати або іншим чином делегувати свої права та обов’язки третім особам за цим Договором без письмової згоди на це іншої Сторони. 

12.8. Постачальник та Споживач підтверджують, що їх представники, уповноважені на підписання цього Договору від імені Сторін, не відстороненні від виконання своїх обов’язків, і їх повноваження підтвердженні належним чином.

12.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 2-х автентичних примірниках.

12.10. Будь-які положення, які не врегульовані цим Договором, але стосуються його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або чинності, регулюються чинним законодавством України.

12.11. Сторони направляють повідомлення за цим Договором виключно за допомогою Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адреси сторін, які зазначені  в цьому Договорі. Будь-яке Повідомлення за Договором вважається отриманим стороною на третій день з дати його надходження до поштового відділення відповідної сторони включно, що може бути документально підтверджено УДППЗ «Укрпошта».

 

 

13.     МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

ТОВ «Торговий Дім «Лубнигаз»                                               .

Місцезнаходження                                                  

37503, Полтавська область,                                    

вул. Л. Толстого, 87,                                             

Графік роботи:

Понеділок –П'ятниця   08.00 – 17.00  

обідня перерва  з 12.00 – 13.00

ЄДРПОУ 39581002                                                 

п/р 26002212003196  у відділенні №329/16                                              

в АБ «Укргазбанк», м. Лубни  МФО 320478                                                           

Витяг з реєстру ПДВ    1516184500043                                                    

ІПН 395810016181                                                

Тел./факс 05361-7-17-76

Електронна пошта:  office@tdold.lubnygaz.com.ua

_______________О.Г. Лохвицька